RU EN TM


Norwegiýada işlemekPartners

superjob.ru
linkedin.com
hh.ru
rabota.ru
job.ru
zarplata.ru
career.ru
moikrug.ru
superjob.ua
futuretoday.ru
trudvsem.ru
job.ukr.net
rabota.mail.ru
e-graduate.ru
vacansia.ru
profy.ru
nsk.erabota.ru
rosrabota.ru
work.ua
jobfair.ru

Norwegiýanyň nebit platformalarynda işlemek

Norwegiýada nebit platformasynda işlemek Aşakdakylar bilen tanyşmagyňyzy maslahat berýäris hemme zada jogap tapjak maglumat Norweg dilinde işlemek barada soraglar nebit platformalary we siziň üçin zerur boljak Nebit platformasynyň kömekçisi Norwegiýa.

Norwegiýa müdirliginiň resmi maglumatlaryna görä Daşary gatnaşyklar (Norwegiýa) Emigrasiýa müdirligi - UDI), Norwegiýa ýylda müňlerçe iş rugsady berýär GDA, Baltika ýurtlarynyň we beýleki daşary ýurtlularyň raýatlary. Bu işleriň köpüsi üpjün edilýär. senagat pudagynda. Fakt berildi iň uly ösüşçi Norwegiýa nebit ýataklary, senagatyň iň uly paýy Norwegiýa pudagy, ýagny nebit we gaz tutýar senagaty. Kyn iş şertleri sebäpli we netijede ýokary işgärleriň dolanyşygy, Norwegiýanyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlarynda işlemek kompaniýalara yzygiderli täze akym gerek işçi güýji.

Energiýany abatlamak we bejermek üçin we enjamlar erkeklerden we aýallardan talap edýär işçiler we hünärmenler aşakdaky hünärler: abatlaýjylar, çilingir, akyldarlar, çümdürijiler, senagat alpinistleri, burawçylar, himikler, maşinistler, elektrikçiler, operatorlar, kebşirleýjiler, öwrüjiler, tehnikler, mehanikler - ähli elektrik profilleri we başgalar. Öý hojalygy üçin ekipa services hyzmatlary zerur: kömekçi işçiler, aşpezler, ofisiantlar, arassalaýjylar.

Aýlyk, aýda 9000 ABŞ dollaryna çenli - Norwegiýanyň ykdysadyýetiniň ýokary derejeli ösüşi sebäpli, adatça, ýokary girdejili nebit öndürmek.

Dalaşgärler üçin talaplar

Esasy talaplar ajaýyp saglyk, şeýle gyşarmalar bolan adamlar saýlawdan geçmeýärler saglyk, eşidiş ukyby, görüş ýaly islendik dowamly keselleriň görnüşleri (esasanam aşgazan-içege trakt, ýürek keseli, bagyr we ş.m.) Ageaş - erkekler 55 ýaşa çenli, aýallar bolsa çenli kabul edilýär 50 ýaşynda Jenaýat ýazgysy ýok, neşe we alkogola garaşlylyk (tassyklamak zerur degişli şahadatnamalar). Baglylygyna bagly ýüz tutýan wezipäňiz - degişli kärler we bilim derejesi Iňlis ýa-da Norweg.

Iş şertleri

Syýahat, lukmançylyk ätiýaçlandyryşy, ýaşaýyş jaýy we nahar tölenýär iş beriji kompaniýa. & nbsp; Iň pes möhlet 1 ýyllyk şertnama. & Nbsp; Şertnama wagtynda iş aýlaw esasynda, gije-gündiziň dowamynda amala aşyrylýar. Nebit platformasynyň çalşygynyň dowamlylygy 105-180 gün (kompaniýa baglylykda) iş beriji). Tehniki iş tertibi işgärler - sekizden 4 sagat soň (4 sagat - iş, 8 - dynç almak), öý işgärleri üçin üznüksiz iş güni günde 8 sagat. Dynç günleri sagat wagty ýok. Hökmany dynç almak topary üçin Beýik Eartherde üpjün edilýär çalşygyň soňy, 15-den 45 güne çenli (baglylykda) çalşygynyň dowamlylygyndan - degişlilikde).

livingaşaýyş şertleri

Platformadaky ýaşaýyş şertleri gaty ýokary, standartyna, derejesine laýyk gelýär. .Agny duşly amatly kabinalar (2-3 adam), ýokary hilli, günde dürli 4 nahar (miweler, gök önümler, etli gaplar). Ah, boş wagtyňyzda internet, wideo, hemra bar Telewizor, sport zaly we ş.m. Esasan bu hyzmatlaryň köpüsi, şol sanda internet, işçileriň rahatlygy üçin döredildi we üpjün edildi mugt. Kadadan çykma halkara zerur bolan telefon jaňlary tölemeli.

Iş üçin resminamalar bukjasy

Işe başlamak üçin almaly iş üçin resminamalaryň doly bukjasy, aşakdaky maglumatlary öz içine alýar:


  • Işe girmek üçin ýüztutma ( Iňlis we Rus)
  • Iş rugsady üçin ýüztutma we ýaşamak üçin rugsat
  • Ynanç haty blankany almak üçin arza berijiniň gyzyklanmalary ýaşamak we işlemek üçin rugsatlar
  • Wiza anketasy
  • Iş berijileriň kabul etmegi üçin şertler we deňizdäki nebitiň üstünde işlemek platformalary
  • Gerekli umumy raýatlaryň sanawy we almak üçin resminamalar iş rugsady, ýaşamak üçin rugsat we iş
  • Iň uly nebit öndürijileriň salgylary Norwegiýanyň kompaniýalary
  • Kagyz işleri boýunça gollanma we iş üpjünçiligi prosesiBu maglumat bilen gyzyklanýan bolsaňyz we üçin resminamalaryň doly bukjasyny almak isleýär şertnama baglaşmak - gitmeli hasaba alyş sahypasy we anketany dolduryň & nbsp; Maglumat hyzmatlarynyň bahasy 95 ýewro.

Регистрация